Arbeidsrecht

Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten (zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd), afroepcontracten, concurrentiebedingen; advisering bij ontslag op staande voet; het bieden van begeleiding bij (het oplossen van) arbeidsconflicten; het voeren van procedures inzake arbeidsgeschillen bij de kantonrechter. 

WBS kan zowel de werkgever als de werknemer adviseren en bijstaan in ontslagprocedures.

Begeleiding in de volgende situaties:

 • Ontslag;
 • Ontslag op staande voet;
 • (Pro forma) ontbinding van het arbeidscontract;
 • Ontslag in onderling overleg;
 • Ontslagprocedures;
 • Vergoeding bij ontslag (het maken van afspraken over beÃĢindigings- of ontbindingsvergoedingen; om de hoogte van zo'n vergoeding te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van uitgangspunten die zijn vastgelegd in de zogenaamd Landelijke Kantonrechtersformule).
 • Loon(door)betaling;
 • Opzegtermijn;
 • Proeftijd;
 • Concurrentiebeding;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Vast of tijdelijk dienstverband;
 • Het aangaan van een arbeidscontract;
 • Het opstellen van een arbeidscontract, etc.
 • Het aantekenen van bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van het UWV aangaande de vaststelling van de mate van belastbaarheid (de wijze van berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage). Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).